Thực hiện Kế hoạch Số 06 /TCTDTT-TDTTQC ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Tổng cục Thể dục thể thao và kế hoạch công tác năm 2017 của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, lớp tập huấn Võ cổ truyền toàn quốc được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, trọng tài, trợ giáo, võ sư Võ cổ truyền của các đơn vị, địa phương nắm bắt nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời tổ chức thi lên đai cho các cấp trợ giáo, các cấp Võ sư cũng như tiến hành đổi đai từ hệ thống áp dụng 18 cấp trước đây sang hệ thống 10 đẳng theo Quy chế quản lý chuyên môn Số 88/QĐ-LĐVTCTVN ký ngày 09 tháng 9 năm 2016

Link dowCV-MOI-TAP-HUAN-VCT.pdf


Image-1.jpg