Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-TCTDTT ngày 18 tháng 2 năm 2016 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc ban hành kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn Võ cổ truyền toàn quốc năm 2016, tại tỉnh Đồng Nai. Để đảm bảo công tác chuẩn bị và tổ chức Lớp tập huấn được diễn ra thành công, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam thông báo đến các đơn vị, địa phương thời gian tổ chức lớp cụ thể như sau:Image.JPG