Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam trân trọng thông báo về Kỳ thi nâng đai - đổi đai Võ cổ truyền Việt Nam khu vực I - thành phố Hà Nội năm 2020
Link: CV-MOI-THI-NANG-ĐAI-ĐOI-ĐAI-TAI-HA-NOI-2020-1.pdf


IMG_0001-2.jpg