Để tổng hợp thông tin về địa chỉ, hoạt động,và phướng hướng hoạt động trong năm 2018 của Liên đoàn/Hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương. Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đề nghị các  các Liên đoàn/Hội Võ cổ truyền các tỉnh/thành phố gửi Báo cáo hoạt động về văn phòng Liên đoàn.
link: BAO-CAO-HOAT-ĐONG.pdf
Image-1.JPG